AKTUÁLNÍ A UŽITEČNÉ KNIHY PRO ŽIVOT


určené nábožensky založeným lidem, i následovníkům Spasitele a Pána Ježíše Krista
Zdarma dostupné knihy a spisy:

 • Bible Kralická
 • Alexander Marshall - František J. Křesina: Přímé stezky pro dítky Boží
 • L.P. Křesina: “CÍRKEV, která je jeho tělo” a místní sbor podle Písem Nové smlouvy. Zpronevěra organizovaného “křesťanstva”
 • C.H. Mackintosh: Poznámky k I. knize Mojžíšově  
 • C.H. Mackintosh: Poznámky ke II. knize Mojžíšově  (formát pdf.zip)
 • Některé zásady, týkající se shromáždění církve
 • Dobrá setba
 • Tajné dějiny jezuitů

 • Komerční tituly duchovní a vzdělávací literatury:
 • Luboš Pavel Křesina: Zákon, Království, Milost

  Ze svatých Písem je zřejmé, že pro různá historická období Bůh poskytoval různá zjevení, podle nichž potom jednal s lidmi. Božímu zjevení vždy odpovídala správa, administrace dotyčného období, věku. Kromě jiných, jsou to tři věky, jež se vyznačují veledůležitými prvky. Je to věk Zákona, jehož konec či cíl je Kristus (Ř 10,4). Od Krista nadále lidstvo žije v přítomném věku Milosti, kdy je hlásáno „evangelium Boží milosti" (Sk 20,24) a je budována Církev, Tělo Kristovo. V další části autor píše o věku Království a probírá témata s ním spojená. Kdo nevidí rozdíly v Božích zjeveních pro správu jednotlivých věků, a nahlíží na ně jako na jeden naukový celek, ocitne se před nepřekonatelnými vykladačskými problémy, protože NE„rozděluje správně slovo pravdy" (2Tm 2,15). • František J. Křesina, L. P. Křesina: Kristus v obětech Starého zákona

  „Zkoumejte Písma,..jsou to ona, jež mluví o mně..Vždyť kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste mně, neboť on o mně psal" , prohlásil Kristus Židům. Autoři se řídili pokynem Páně, a proto mohou seznámit čtenáře se všemi hlavními oběťmi, které Bůh nařídil Izraelitům v období Zákona. Zvláštní prvky každé oběti jsou vyloženy s ohledem na jejich typologický význam, jímž jsou vystiženy různé aspekty oběti Pána Ježíše. Kniha má obraz stánku smlouvy a velkou složenou tabulku s přehledem obětí, jejich různých prvků a významů, povinností a práv kněží a obětníků, jejich podílů z obětí, atd.. Čtenář vzroste ve vděčném obdivu Pána a v lásce k němu. • Luboš Pavel Křesina: Modlářství staré a nové

  V 1. části autor seznamuje čtenáře se vznikem modlářství v Babylonu a jeho šířením v Izraeli. Ukazuje, jak záhy a zákeřně modlářství proniklo do církevnického křesťanstva. V 2. části je doloženo, jak v 2. polovině 20. století vzniknul v křesťanstvu nový druh modlářství. Pod vlivem humanistické psychologie člověk sám se stal modlou. V 3. části je prorocký výhled na odstranění modlářství a zničení Babylonu podle Zj 17. a 18. kap.. V závěru je stručné pojednání o kultech. Kniha obsahuje nepostradatelné informace a varování. • Luboš Pavel Křesina: První Pavlova modlitba v listu Efezským

  Kniha obsahuje podrobný výklad modlitby, kterou jsme povzneseni do samého Nebe. Pavlova modlitba rozvíjí před zrakem ducha nadčasové panorama Božích předuložení a úmyslů pro Církev, Tělo Kristovo. Kristův apoštol prosil, aby věřící byli seznámeni s nesmírnou velikostí Boží moci vůči nim. Je to stejná moc, jež vytrhla Krista z pout smrti a uvedla do postavení slávy a absolutní nadřazenosti ve vesmíru a dala jej za Hlavu Církvi. V závěru autor ukazuje na zkázné následky mezi křesťany, když se bezpodmínečně nepodřídí oslavené Hlavě - Kristu. • Luboš Pavel Křesina: Charismata - Výklad novozákonního zjevení o duchovních darech

  Toto je autorův opus magnum. Týká se předmětu, který byl historicky zanedbáván. Všechna místa Písem Nové smlouvy, jež se týkají charismat, jsou podrobně vyložena. Autor se obšírně zabývá zakládajícími dary apoštolů a proroků, v souvislosti s nimiž vykládá i nejobtížnější oddíly Písem, o nichž panuje všeobecná nevědomost. Zázrakům věnoval velkou pozornost, zejména daru uzdravování a mluvení jazyky. Kniha má dva velké Dodatky. V prvním se autor zabývá otázkou vložení rukou na hlavu a ordinací. V druhém je podrobně probrán historický vývoj duchovenstva. Autor svůj výzkum dokládá mnohými citáty z literatury "apoštolských a církevních otců" jako i z literatury novodobých učenců, což svědčí, jak je seznámen se světovou křesťanskou literaturou. Křesťané se nesmírně provinili, protože v celé své historii byli neteční k nauce a praxi charismat, což je hlavní příčinou jejich duchovní paralysy!  Tyto uvedené knihy lze objednat na:
  kresina.org

 • Duchovně velmi hodnotné knihy z nakladatelství GBV  Tyto,
  i jiné knihy a traktáty, lze objednat na adrese:

  Šíření písma svatého
  Spolek pro šíření křesťanské literatury
  Nabočany 19
  538 62 Hrochův Týnec  Kódování stránek odpovídá obvyklému v MS Windows (Central European Windows-1250). Vzhledem k absenci mechanismu pro rozeznávání nastavené češtiny v různých prohlížečích, Webzdarma doporučuje nastavit kód češtiny ve vašem prohlížeči ručně v případě, že zobrazení je nečitelné.

  Datum poslední změny:  5.9. 2007


  Seznam.cz

  Za reklamu vkládanou na tyto stránky odpovídá pouze Webzdarma.